مشخصات بازیکن
Cubesen :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.113.87.173 :آیپی
STEAM_1:0:224772536 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
rush :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۹:۴۸:۵۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۹:۵۸:۵۹ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن