مشخصات بازیکن
AMIR :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.235.46.40 :آیپی
STEAM_1:0:192016160 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
rush :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۹:۵۵:۱۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۲۰:۵۵:۱۱ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن