مشخصات بازیکن
TAN TAN :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.124.76.172 :آیپی
STEAM_1:0:188766623 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ۱۵:۴۳:۰۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۱۵:۴۳:۰۸ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن