مشخصات بازیکن
Quality Damage :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Turkey(TR) :کشور / منطقه
46.197.25.0 :آیپی
STEAM_1:1:89654190 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Amir Gramian :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۰۳:۰۵:۳۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۰۳:۰۵:۳۵ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن