مشخصات بازیکن
Mckellen :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.240.221.10 :آیپی
STEAM_1:0:96115981 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
rash :دلیل بن شدن
Sahand Mohseni :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۶:۵۸:۳۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۷:۰۸:۳۵ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن