مشخصات بازیکن
aref-zx :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.181.76.236 :آیپی
STEAM_1:0:86201990 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
rush :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۷:۱۸:۵۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۷:۱۸:۵۲ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن