مشخصات بازیکن
?iL1Y43D :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
185.109.250.17 :آیپی
STEAM_1:0:442510776 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimware Detected :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۱:۰۹:۱۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۰۲:۰۹:۱۳ :تاریخ آنبن
15 ساعت :مدت زمان بن