مشخصات بازیکن
Lover :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.119.186.52 :آیپی
STEAM_1:0:240376616 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
!ban lover 10 :دلیل بن شدن
Erfan Azadi :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۱:۱۱:۱۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۱:۲۱:۱۳ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن