مشخصات بازیکن
][=][o][\][eS"][" :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.156.146.200 :آیپی
STEAM_1:1:424113862 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Erfan Azadi :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۱:۴۶:۳۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۱:۴۶:۳۰ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن