مشخصات بازیکن
VAMPIRE :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.148.45.190 :آیپی
STEAM_1:1:213515054 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
MohammadMehdi Miri :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۷:۳۷:۱۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۷:۳۷:۱۶ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن