مشخصات بازیکن
Kiyan :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.119.235.97 :آیپی
STEAM_1:0:449633720 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۰۰:۲۲:۴۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۰۰:۲۲:۴۰ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن