مشخصات بازیکن
PresTiGE :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
188.212.60.173 :آیپی
STEAM_1:1:219760543 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
rash :دلیل بن شدن
Sahand Mohseni :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۲۳:۱۰:۳۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۲۳:۲۰:۳۹ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن