مشخصات بازیکن
Lonest :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.98.47.140 :آیپی
STEAM_1:1:229084141 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
rash :دلیل بن شدن
Sahand Mohseni :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۲۳:۲۵:۲۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۲۳:۳۵:۲۸ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن