مشخصات بازیکن
daniall.CR7 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.127.43.147 :آیپی
STEAM_1:0:446674837 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
rash :دلیل بن شدن
Sahand Mohseni :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۲۳:۳۴:۱۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۲۳:۴۴:۱۱ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن