مشخصات بازیکن
Nima(OneTap) :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
185.141.36.65 :آیپی
STEAM_1:0:450645343 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۱۶:۳۵:۱۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ۱۶:۳۵:۱۷ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن