مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
185.111.12.138 :آیپی
STEAM_1:1:431078283 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Admin disrepect :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۱۷:۲۲:۳۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۷:۲۲:۳۵ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن