مشخصات بازیکن
? Mr.Br1ght :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.241.86.65 :آیپی
STEAM_1:0:424782367 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admins :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۳:۱۷:۱۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۳:۱۷:۱۱ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن