مشخصات بازیکن
P1nkman :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.156.146.200 :آیپی
STEAM_1:1:204144621 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Bug Zadan Dar Server :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۵:۵۴:۱۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۹:۵۴:۱۶ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن