مشخصات بازیکن
yonJe :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.237.40.193 :آیپی
STEAM_1:0:189895028 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
min :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۹:۵۸:۰۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۲۰:۲۸:۰۰ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن