مشخصات بازیکن
?The PoWer :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.219.192.137 :آیپی
STEAM_1:1:448443093 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۲۲:۱۱:۳۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۲۲:۱۱:۳۴ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن