مشخصات بازیکن
Guns N' Roses :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.113.227.248 :آیپی
STEAM_1:0:181947131 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۲۳:۱۵:۳۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۲۳:۱۵:۳۱ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن