مشخصات بازیکن
hamadlord3 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.194.167.10 :آیپی
STEAM_1:0:168193862 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۸:۰۶:۳۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۸:۰۶:۳۹ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن