مشخصات بازیکن
AM$ :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.233.77.46 :آیپی
STEAM_1:1:164698512 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۹:۲۸:۱۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۹:۵۸:۱۳ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن