مشخصات بازیکن
?EbLi3? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
79.127.1.129 :آیپی
STEAM_1:0:103041779 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
rash :دلیل بن شدن
Sahand Mohseni :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۲۱:۳۴:۲۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۲۱:۴۴:۲۳ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن