مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
:آیپی
STEAM_1:1:419472412 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Abusive :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۰۱:۱۶:۵۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۰۱:۱۶:۵۷ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن