مشخصات بازیکن
Erffan :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.239.91.68 :آیپی
STEAM_1:0:486622776 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
GAME BANNED :وضعیت اکانت
[TGAC] Silent-Strafe Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27026 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۲۱:۲۵:۴۱ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن