مشخصات بازیکن
IMAGPRO :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.239.84.104 :آیپی
STEAM_1:1:213251260 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
Parham Beheshti Far :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۲۲:۲۲:۳۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۰۰:۳۲:۰۸ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن