مشخصات بازیکن
The Advocate :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.113.103.241 :آیپی
STEAM_1:1:426273459 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admins :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۲۲:۲۶:۲۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۰۲:۲۶:۲۹ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن