مشخصات بازیکن
*k*i*ll*E*r* :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.200.68.76 :آیپی
STEAM_1:0:195745959 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admins :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۴:۱۹:۱۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ۱۴:۱۹:۱۹ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن