مشخصات بازیکن
**(PRADO)** :نام پلییر
بن موقت :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.116.109.242 :آیپی
STEAM_1:1:275738175 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۶:۱۰:۱۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۶:۱۰:۱۲ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن