مشخصات بازیکن
Arush :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.127.102.38 :آیپی
STEAM_1:0:219558974 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
rush :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ۲۲:۳۳:۲۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۲۲:۳۳:۲۳ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن