مشخصات بازیکن
wls?n :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.243.250.249 :آیپی
STEAM_1:0:174098406 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ۲۲:۴۲:۲۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ۲۲:۴۲:۲۵ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن