مشخصات بازیکن
cagriyaman0626 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Turkey(TR) :کشور / منطقه
31.206.145.30 :آیپی
STEAM_1:1:425607207 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Bug Zadan Dar Server :دلیل بن شدن
Kiarash Irajpour :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۷:۵۳:۱۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۸:۵۳:۱۸ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن