مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
:آیپی
STEAM_1:1:430882587 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Admin disrepect :دلیل بن شدن
Kiarash Irajpour :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۹:۰۸:۳۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۹:۰۸:۳۱ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن