مشخصات بازیکن
AL!R3ZA (3NZ0) :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
176.65.206.90 :آیپی
STEAM_1:0:97178621 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Rush :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳:۲۳:۱۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳:۵۳:۱۷ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن