مشخصات بازیکن
??GoD-Dic?a?oR?? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.232.236.253 :آیپی
STEAM_1:0:439378140 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۹:۰۴:۱۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۹:۰۴:۱۹ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن