مشخصات بازیکن
{Deep}topolo| :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.114.27.228 :آیپی
STEAM_1:1:242724014 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admins :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۹:۳۷:۳۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۹:۳۷:۳۷ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن