مشخصات بازیکن
???????? ???? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.233.112.5 :آیپی
STEAM_1:0:442510776 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admins :دلیل بن شدن
Parham Beheshti Far :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۲۰:۰۷:۳۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۲۰:۰۷:۳۰ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن