مشخصات بازیکن
Mort :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.72.12.233 :آیپی
STEAM_1:0:142198085 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Parham Beheshti Far :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۲۲:۴۶:۴۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۲۲:۴۶:۴۹ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن