مشخصات بازیکن
KowX3_ :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.112.37.91 :آیپی
STEAM_1:1:220197993 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۳:۳۵:۵۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ۱۳:۳۵:۵۹ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن