مشخصات بازیکن
ColorFul? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.200.189.133 :آیپی
STEAM_1:1:436900509 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
Dr.Mohammad :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۸:۱۶:۱۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۲۲:۴۶:۳۴ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن