مشخصات بازیکن
Alpha :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Europe(EU) :کشور / منطقه
5.28.198.83 :آیپی
STEAM_1:0:211637243 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Sahand Mohseni :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۹:۲۰:۴۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۹:۲۰:۴۷ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن