مشخصات بازیکن
**(PRADO)** :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.235.22.121 :آیپی
STEAM_1:1:275738175 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Kiarash Irajpour :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۲۰:۰۴:۱۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ۲۰:۰۴:۱۸ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن