مشخصات بازیکن
R?????sS :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.113.214.1 :آیپی
STEAM_1:1:150898957 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Parham Beheshti Far :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ۰۳:۴۶:۱۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ ۰۳:۴۶:۱۰ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن