مشخصات بازیکن
Salar-GTX :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.217.45.7 :آیپی
STEAM_1:0:178541341 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ۱۵:۰۹:۱۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۵:۰۹:۱۲ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن