مشخصات بازیکن
Mr.No_Ob :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.237.227.147 :آیپی
STEAM_1:1:154036089 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳:۱۱:۱۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳:۱۱:۱۱ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن