مشخصات بازیکن
NyX- :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.125.52.99 :آیپی
STEAM_1:0:446491237 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳:۱۹:۱۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳:۱۹:۱۳ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن