مشخصات بازیکن
R E B E L :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Germany(DE) :کشور / منطقه
83.123.83.32 :آیپی
STEAM_1:0:187293011 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳:۲۷:۰۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳:۲۷:۰۶ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن