مشخصات بازیکن
SAFE :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.238.193.39 :آیپی
STEAM_1:1:194180073 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Parham Beheshti Far :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۸:۲۳:۵۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۸:۲۳:۵۶ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن