مشخصات بازیکن
S.AHMAD :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.156.112.45 :آیپی
STEAM_1:0:434208796 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
rush :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۲۲:۳۶:۱۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۰۲:۳۶:۱۸ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن